Ev sahipleri dikkat

Ev sahibi olup kira geliri elde edenler için beyanname verme dönemi
geldi. Ancak mükelleflerin dikkat etmeleri gereken noktalar
var.
Evlerini kiraya verenler 2014 yılı içinde elde ettikleri kira
gelirleri için 25 Mart tarihine kadar beyanname vermek
zorundalar. 

Hürriyet’ten Mehmet Bulut’un haberine göre; Mükellefler, vergi
dairesine gitmeden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesini
kullanarak “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi” ile yıllık
beyannamelerini verebilecek.

İnternet imkanı olmayan veya kullanmayan mükellefler ise vergi
dairelerinden temin edecekleri beyannameleri elden ya da iadeli
taahhütlü posta yoluyla vergi dairesine verebilecek.

İstisna tutarına dikkat

Ev sahiplerinin, 2014 yılında 3.300 TL’nin altında kira geliri elde
etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve
beyanname vermesine gerek bulunmamakta.
3.300 TL’nin üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise
yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden bu tutar
düşülebilmekte.

Birden fazla eviniz varsa

Eğer birden fazla kirada eviniz varsa 3.300 TL’lik istisna tutarı
kira gelirleri toplamına bir kez uygulanabilmekte.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu istisna tutarının sadece
konutlara uygulanabilmesi. Yani işyeri kira geliri elde edenler
için 3.300 TL’lik istisna uygulanmıyor.
Ayrıca, kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını
beyan etmek zorunda olanlar ile 3.300 TL’nin üzerinde hasılat elde
edenlerden ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı
ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 97.000
TL’yi aşanlar, 3.300 TL’lik istisnadan yararlanamayacaklar.

Mükelleflerin iki seçeneği var

Kira gelirini beyan edecek mükelleflerin tercih edebileceği iki
yöntem var. İki yöntemin de avantajları ve dezavantajları
bulunmakta.
Birinci yöntem beyanname hazırlanması noktasında daha basit olan
“götürü gider yöntemi”…
Götürü gider yönteminde mükellefler, kira gelirlerinden 3.300
TL’lik istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i
oranındaki götürü gideri indirebilmekteler. Yani yıllık kira
gelirinden hem 3.300 TL’lik istisna hem de kalan tutarın %25’i
indiriliyor ve beyan edilecek gelire ulaşılıyor.
Burada önemli olan nokta şu: Götürü gider yöntemini seçen
mükellefler 2 yıl boyunca bu yöntemden vazgeçemiyorlar.

Hiç ödenmeyebilir

Kira geliri elde edenler için ikinci yöntem ise gerçek gider
yöntemi. Kira gelirinizi beyan etmeden önce evle ilgili
giderlerinize bakmanızda fayda var. Eğer bu giderleriniz istisna
sonrası gelirin %25’inden fazla ise götürü gider yöntemi yerine
gerçek gider yöntemini seçmenizde fayda var.
Gerçek gider yönteminde brüt kira geliri tutarından aşağıdaki
giderler indirilebilmekte;
*Ev sahibi tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör
giderleri, 
* Ev için yapılan idare giderleri, 
* Sigorta giderleri, 
* Evinizi banka kredisi ile almışsanız ödediğiniz faiz
giderleri, 
* Sadece bir ev ile sınırlı olmak üzere elde edilen yıldan itibaren
5 yıl süre ile bedelinin % 5’i,
* Kiraya verilen ev için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle
kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma
payları, 
* Amortismanlar, 
* Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan
onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri, 
* Evini kiraya verenler kendisi de kira da oturuyorsa ödedikleri
kira bedeli.
Yani gerçek gider usulünü seçmişseniz ve saydığım giderler kira
gelirinizden fazla ise hiç vergi ödemeyebilirsiniz.

İade alınabilir

Bazı durumlarda kira geliri sahipleri bırakın vergi ödemeyi üstüne
vergi iadesi de alabilmekteler. Ancak bu durum konutların
kiralanması halinde söz konusu değil. Sadece işyeri kiralarında
mümkün olabilmekte.
İşyerleri kira ödemeleri sırasında, brüt tutarı üzerinden %20
oranında vergi kesintisi yapmaktalar. Yapılan bu kesinti yıllık
beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmekte.
Bu durumda da yapılmış olan kesintiler, beyan edilen gelirden fazla
olması halinde iade edilecek gelir vergisi doğmakta.

Tahsil önemli

Mükelleflerin kira gelirlerini beyan ederken dikkat etmeleri
gereken bir başka husus ise kiranın ne kadarını tahsil
ettikleri.

Eğer kiracıdan 2014 yılı için 10 aylık kirayı tahsil edebilmişlerse
sadece ödenen tutar beyan edilecek. Eğer 2014 yılı içinde 2013’den
kalma kiralar da ödenmişse bu ödemeler de 2015 yılında beyan
edilecek.

Bir yanıt yazın