Ana Sayfa Siyaset 4 Mart 2017 441 Görüntüleme

Torba Yasası Meclis'te

Ak Partili milletvekillerinin hazırladığı 33 maddelik yasa teklifi
Meclis Başkanlığına sunuldu.

Devlet birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve
sonraki çocuklar için 600 lira yardım yapacak.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve arkadaşlarının
imzasıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklife göre, ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim süresi
36 aydan 42 aya çıkarılıyor.

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar
tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme
hakkı olacak. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, konutun
satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve
benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile taşınmazın
teslimine 6 ay ve daha uzun bir süre kaldığı durumda sözleşme
bedelinin yüzde 2’sine kadar, 6 aydan daha az bir süre kaldığı
durumda ise sözleşme bedelinin yüzde 4’üne kadar tazminat
ödenmesini isteyebilecek.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken
tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile
tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya
ulaştığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde karşılıklı olarak
iade edilecek.

Devre tatiller

Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir
veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe
göstermeden sözleşmeden dönme hakkı olacak.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde
2’sine kadar, 6 aydan daha az bir süre kaldığı durumda ise sözleşme
bedelinin yüzde 4’üne kadar tazminat talep edebilecek.

Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse
tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecek.

Sözleşmeden tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge ile
tüketicinin elde ettiği edinimler, dönme bildiriminin satıcıya
ulaştığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde karşılıklı olarak
iade edilecek.

Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim
süresi sözleşme tarihinden itibaren 42 ayı geçemeyecek.

MEB’e 47 bin kadro

Milli Eğitim Bakanlığı’na 47 bin öğretmen kadrosu ihdas
ediliyor.

Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 bin adedi ile Bakanlığa ait diğer
hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine, Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında yapılan atamaların dışında 31
Aralık 2015 tarihine kadar atama yapılacak.

KDV ve ÖTV İstisnası

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye’nin taraf olduğu diğer
anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas
kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve
hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla
bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz
mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara
teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel
ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya
ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte
bulunduğu süre içerisinde katma değer vergisinden istisna
olacak.

Bu kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye’de görevde
bulundukları süre içerisinde yapılacak mal teslimi ve hizmet
ifaları da katma değer vergisinden müstesna olacak.

Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici
kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre
içerisinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara
teslimi ÖTV’den de istisna olacak.

Vergi Usul Kanunu’na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat,
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün
sonunda yapılmış sayılacak.

Aynı kanunda yapılan değişiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik
ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fişleri elektronik ortamda da
oluşturulabilecek.

TRT’nin, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili
olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi’nden yapacağı mal ve
hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kar dağıtımına bağlı
vergi kesintisi oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı
oranlarda belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Teklife göre finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde
faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç
olmak üzere, sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları ya da
yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak
karşılanan kısmı üzerinden Merkez Bankası tarafından en son
açıklanan yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’si, indirimle
ilgili hüküm kapsamına alınacak.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın ya da ilk kuruluş
aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden
itibaren başlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrı ayrı
yararlanılacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması
halinde, azaltılan sermaye tutarı, indirim hesaplanmasında dikkate
alınmayacak. Söz konusu oranı, kanunda belirtilen kriterler dikkate
alınarak, sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100’e kadar artırmaya;
halka açık sermaye şirketleri için, halka açıklık oranına göre
yüzde 150’e kadar farklı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili
olacak.

Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden
kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme,
devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye
artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını, halka açık anonim
şirketler için farklı oranlarda belirleme konusunda Bakanlar
Kurulu’na yetki verilecek.

2 Milyar liraya kadar nakit kaynak
aktarılabilecek

Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin
işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren
kredi garanti kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak
aktarmaya ya da ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.
Mevcut kanunda söz konusu nakit aktarım ya da ödenek ekleme miktarı
1 milyar lira.

Büyükşehir Belediyelerine bağlı kuruluş ve şirketlerin kamu kurum
ve kuruluşlarından alacakları ve borçlarına ilişkin
mahsuplaşmalarında, takip amaçlı olarak hesaplarda tutulan gecikme
zammı gibi her türlü borçlar, uzlaşma kararlarının Resmi Gazete’de
yayımlanması ile birlikte, alacak olarak addedilmeyecek ve takip
edildikleri hesaplardan çıkarılacak.

Teklifle, “katılım sigortası” ve “yönetici şirket” yeniden
tanımlanıyor. Buna göre, katılım sigortası, sigortalılar ile bu
kanunda öngörülen işletme türlerine göre teşkilatlanabilen
sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta güvencesi sağladığı
ve faaliyetlerinin anılan ilkelere göre yürütüldüğü sigortayı
kapsayacak.

Yönetici şirket ise sigorta veya reasürans teminatı sağlayan yurt
içinde ya da yurt dışında yerleşik kişiler adına sigorta ve
reasürans sözleşmeleri dahil tüm sigortacılık faaliyetlerinin
gerçekleştirileceği sigorta üyelik piyasaları kurmak ve yönetmek
üzere kendisine Müsteşarlıkça faaliyet izni verilen anonim
şirketler olarak tanımlanacak.

Üyelik piyasası altına faaliyette
bulunulabilecek

Sigortacılık Kanunu’nda sigortacılık faaliyetinde bulunmak için
öngörülen sigorta şirketi, şube ve kooperatif modellerinin yanında,
söz konusu yapılar gibi bir yapılanma tesis etmeden, üyelik
piyasası altında faaliyette bulunulabilecek.

Bakan tarafından belirlenecek esaslara göre sigorta üyelik
piyasaları dahilinde sigortacılık faaliyeti yürütülmesi mümkün
olacak. Sigorta üyelik piyasaları bu amaçla faaliyette bulunmak
üzere Müsteşarlıktan faaliyet izni almış yönetici şirket tarafından
kurulacak ve yönetilecek. Aracılık faaliyetinde bulunanlar
hakkında, sigortacılık mevzuatı bakımından, bu kanunun acentelere
ilişkin hükümleri uygulanacak.

2 Yıldan 5 yıla kadar hapis

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya
yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya
yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan
veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine
veya bir başkasına doğrudan yahut dolaylı bir menfaat sağlayanlar 2
yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen
borsaların ve diğer teşkilatlanmış piyasaların, merkezi takas
kurumlarının, merkezi saklama kurumlarının ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu Anonim Şirketinin gelirlerinin sabit bir oranı üzerinden
alınan gelirler, 2015 yılı gelirlerinden başlamak üzere 2014 yılı
geliri üzerinden Kurul’a gelir kaydedilmiş olan tutarların TÜFE ve
ÜFE’nin Aralık ayından bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim
oranlarının aritmetik ortalaması oranı üzerinden artırılması
suretiyle gelir hesaplanmasına imkan tanınacak.

Teklif, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da da
değişiklik öngörüyor. Buna göre, ödeme sistemi ve menkul kıymet
mutabakat sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para
kuruluşu bu Kanunda yer alan hükümlerle ilgili belgeleri ve
kayıtları en az 10 yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime
imkan sağlayacak şekilde yurt içinde saklayacak. Sistem
işleticisinin faaliyetlerini yürütmede kullandığı bilgi sistemleri
ve bunların yedekleri de yurt içinde tutulacak.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

aura club kemer rent A car antalya webtasarım
konya escort mersin escort antalya escort
mersin escort bayan mersin escort bayan
Antalya escort bayan
bodrum escort ankara escort bayan alanya escort escort kuşadası izmit rus escort